Sources 2

A graduation work for a master’s degree, prepared under the supervision of Professor Agata Pankiewicz at the Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Kraków. It moves the search for the contemporary role of light and light’s influence from the private space of one’s own apartment into the public space.


Źródła 2

Cykl dyplomowy magisterski, zrealizowany pod kierunkiem prof. Agaty Pankiewicz na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Jest przeniesieniem poszukiwań współczesnej roli światła i jego wpływu z prywatnej przestrzeni własnego mieszkania do przestrzeni publicznej. 

Using Format